Dewan Editor

 

Editor in Chief
Asep Wildan: IAI Tasikmalaya

Managing Editor
Iqbal Anggia Yusuf, IAI Tasikmalaya

Editorial Board
Rudi Permadi, IAI Tasikmalaya
Cecep Abdul Muhlis Suja’i, IAI Tasikmalaya

Mumu, IAI Tasikmalaya

Udin Zainudin, IAI Tasikmalaya

Reviewers

Abdul Haris, IAI Tasikmalaya

Karna Husni, IAI Tasikmalaya

Aja Rowikarim, IAI Tasikmalaya

Rifayl Luthi, IAI TAsikmalaya

Dede Aji Mardani, IAI Tasikmalaya